Kvkk

PAZARLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GAMİ GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi (“Gami” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.minycenter.com.tr’ da yer alan Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“KVKK Hakkında”) kısmından ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz,

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla fiziki/elektronik ortamda üyelik başvuru formu, web üyelik, tıklama ve ıslak imza yöntemi ile açık rızanıza dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır .

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU dan ulaşabileceğiniz Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

GAMİ GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAZARLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ İLE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI 

Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi Pazarlama Sürecine İlişkin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri aktivitelerinin planlanması ve icrası , ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmesini ve bu kapsamda [aşağıda/yukarıda] belirtilen iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

Ad Soyad:

Tarih:

İmza:

Telefon:

e-posta: